Strona internetowa korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w dalszej części naszej Polityki Prywatności.
Zamknij

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO RECRUTE

 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1Przed rozpoczęciem korzystania z niniejszego serwisu internetowego prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego Regulaminu.

2. Serwis  internetowy RECRUTE to innowacyjna e-usługa umożliwiająca Usługobiorcom gromadzenie informacji o przebiegu ich edukacji, kariery zawodowej i preferencji w zakresie zatrudnienie oraz przedstawianie ofert pracy. Serwis ma na celu kojarzenie Usługobiorców w celu nawiązania przez nich współpracy.

3. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w serwisie internetowym pod adresem: www.recrute.pl , jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług.

4. Prawa i obowiązki Użytkowników, Usługobiorców oraz Usługodawcy serwisu internetowego pod adresem: www.recrute.pl określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Korzystanie z niniejszego serwisu internetowego w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz, iż wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.

6. Administratorem serwisu pod adresem: www.recrute.pl jest MPLOY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

7. Pełne dane teleadresowe firmy :
Nazwa Firmy : 
Mploy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba :
ul. Al.Kasztanowa 18-20, lok.101
53-125 Wrocław
Adres do korespondencji : 
skr.poczt 1929
ul. Powstańców Śląskich 138
53-316 Wrocław 14
NIP : 899-27-30-466
REGON: 021752985
Dane kontaktowe :
Telefon : 717-117-717
E-mail : biuro@recrute.pl

II. DEFINICJE

Netykieta - oznacza nieskodyfikowany zbiór zasad przyzwoitego zachowania i dobrych obyczajów w Internecie, w szczególności jak fair play, szacunek i poszanowanie godności innych Użytkowników Usługobiorców, powstrzymanie się od używania słów powszechnie uznanych za wulgarne, obelżywe lub dyskryminujące innych Użytkowników i Usługobiorców, jak również wszelkie inne zachowania, które są zgłaszane. przez innych Użytkowników lub Usługobiorców jako nieuczciwe lub naganne. Administrator dokonuje samodzielnej oceny czy doszło do naruszenia zasad Netykiety oraz decyduje o zastosowaniu sankcji określonych w Regulaminie.

Regulamin – oznacza niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część.

Serwis lub Serwis RECRUTE – oznacza portal internetowy RECRUTE oraz zbiór wszelkich danych, informacji, treści, funkcjonalności oraz usług dostępnych za ich pomocą znajdujących się pod adresem internetowym www.recrute.pl oraz innych adresach Usługodawcy.

Usługodawca lub Administrator Serwisu – MPLOY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

Użytkownik – oznacza każdą osobę korzystającą z Serwisu i usług w nim dostępnych bez konieczności zarejestrowania w Serwisie.

Usługobiorca  – oznacza każdą osobę korzystającą z Serwisu i usług w nim dostępnych, po założeniu w Serwisie swojego konta. Usługobiorca może posiadać w Serwisie Konto Pracownika lub Konto Pracodawcy.

Formularz Rejestracyjny  – formularz wypełniany przez Użytkownika służący stworzeniu Konta Usługobiorcy.

Konto Usługobiorcy – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisu w celu zarządzania usługami. Konto może być Kontem Pracownika lub Kontem Pracodawcy.

Ustawienia Prywatności ­­ – funkcjonalność w Koncie Usługobiorcy pozwalająca Usługobiorcy na korzystanie z wybranych usług oraz odpowiednie zarządzanie usługami.

Informacja Handlowa  – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy. Z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę.

Świadczenie usług drogą elektroniczną  – wykonywanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej  – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się stron na odległość przy wykorzystaniu  transmisji danych między systemami informatycznymi.

Adres IP  – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dl danego komputera (statyczny) lub może być przydzielony podczas kiego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika lub Usługobiorcy.

Ciasteczka  – pliki tekstowe, w których serwery Serwisu zapisują informacje na dysku twardym komputera, którego korzysta Użytkownik lub Usługodawca. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z Komputera mającego taki sam adres IP, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu. Szczegółowe informacje zawiera Polityka Prywatności dostępna pod adresem www.recrute.pl

 

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników i Usługobiorców jest możliwe za pomocą serwisu internetowego lub Technologii mobilnej.

2. Do korzystania z usług Serwisu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików "cookies": Internet Explorer 5.0, Netscape 7.0, Mozilla 1.3 lub ich nowsze wersje), oraz Adobe Flash Player lub inna wtyczka (plug-in) zainstalowana w przeglądarce internetowej zapewniająca możliwość odtwarzania animacji wykonanej w technologii Flash.

 

IV. REJESTRACJA

1. Dostęp anonimowy obejmuje ograniczoną możliwość korzystania z Serwisu przez Użytkownika obejmującą m.in. przeglądania opisów poszczególnych elementów Serwisu oraz dostęp do formularza rejestracji konta Użytkownika w Serwisie.

2. Z chwilą skorzystania z dowolnych usług Serwisu przez Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie Usług droga elektroniczną.

3. Dostęp do wszystkich usług świadczonych przez Usługodawcę następuje po dokonaniu prawidłowej rejestracji konta Użytkownika w Serwisie, za pośrednictwem znajdującego się tam formularza oraz potwierdzeniu rejestracji w Serwisie poprzez wejście na odpowiedni, wskazany przez Usługodawcę link, zawarty w treści wiadomości przesłanej do Użytkownika na adres elektronicznej skrzynki pocztowej podany podczas rejestracji. Z chwila rejestracji Użytkownik staje się usługobiorcą i zawiera umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną.

4. Rejestracji konta Usługobiorcy w Serwisie może dokonać jedynie osoba fizyczna o pełnej zdolności czynności prawnych lub osoba prawna.

5. Przy zakładaniu konta Usługobiorca zobowiązuje się podać dokładne i pełne informacje wymagane przez Usługodawcę.

6. Usługobiorca jest obowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła niezbędnego do zalogowania się na konto Użytkownika.

7. Zakazane jest udostępnianie osobom trzecim danych niezbędnych do korzystania z Serwisu z wykorzystaniem loginu i hasła.

8. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć konto w serwisie poprzez zalogowanie się w nim i wysłanie przy pomocy formularza kontaktowego prośby o usunięcie swojego konta. Po otrzymaniu takiej prośby, Administrator Serwisu usunie wskazane konto w czasie nie dłuższym niż 72 godziny.

9. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących Usługobiorcy wynikających z posiadania konta w Serwisie na inne podmioty, bez zgody Administratora Serwisu wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną okolicznościami informację, że konto zostało założone w celu sprzecznym z prawem, dobrymi obyczajami, Netykietą lub w celu naruszenia dóbr osobistych lub uzasadnionych interesów Usługodawcy. W razie wystąpienia wskazanych wyżej okoliczności Usługodawca może również zablokować usługi dla Użytkownika.

 

V. USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH SERWISU

1. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy usługi bezpłatne oraz odpłatne. Zakres i opis usług zawarty jest w dostępnych na stronie cennikach. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu mają charakter bezpłatny, o ile nie Usługodawca nie wskazał wyraźnie inaczej.

2. W celu zamówienia  należy spełnić następujące warunki:

     a)być zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu,

     b)zawrzeć umowę o świadczenie danej płatnej usługi poprzez złożenie zamówienia na stronach Serwisu,

     c)dokonać zapłaty za świadczenie danej płatnej usługi w ramach Serwisu.

3. Aktualne ceny płatnych usług są dostępne na odpowiednich stronach Serwisu. Opłata za płatne usługi nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i są niezależne od Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.

4. Usługodawca rozpoczyna świadczenie wybranej przez Użytkownika płatnej usługi automatycznie po dokonaniu płatności.

5. Opłata za usługę, może być dokonana wyłącznie przez osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych w momencie składania zamówienia za pomocą:

     a)karty kredytowej; lub

     b)przelewem internetowym.

6.Elektroniczne formy płatności, udostępnione na stronach Serwisu, obsługiwane są przez system płatności on-line wskazany w trakcie zamawiania Usług. Autoryzacja płatności elektronicznych przebiega na stronach, właściwego banku lub firmy Polcard. Usługodawca nie odpowiada za ewentualne błędy w działaniu zewnętrznego systemu obsługującego płatności.

7. Zamówienie może zostać anulowane, jeśli nie uda się zautoryzować transakcji w elektronicznym systemie płatniczym, właściwym banku lub firmie Polcard. Płatność może być uiszczona w innym terminie po uprzednim kontakcie i ustaleniu tego faktu z Usługodawcą.

8. Poprzez dokonanie płatności za wybraną płatną usługę Usługobiorca wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia takiej usługi przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy. W związku z tym Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dodania nowych płatnych usług świadczonych w ramach Serwisu, jak również ulepszania i poprawiania płatnych usług już dostępnych w Serwisie.

10. Rezygnacja użytkownika z usługi "Konto Recrute.pl", którego warunkiem jest podanie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, powoduje automatyczne utworzenie Konta Techicznego. Na Koncie Technicznym będą przechowywane dokumenty, dobrowolnie załączone przez Użytkownika podczas aplikacji na oferty pracy. Utworzenie przez Użytkownika hasła do "Konta Recrute.pl" podczas Rejestracji, powoduje aktywowanie Konta Technicznego, co powoduje automatyczne utworzenie dla niego "Konta Recrute.pl". Recrute.pl może usunać Konto techniczne na żądanie Użytkownika.

11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń niezgodnych z Regulaminem, w szczególności: duplikatów ogłoszeń, ogłoszeń o treści naruszających dobre obyczaje, niegodnych z prawem lub wskazujących na fałszywy charakter informacji.

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA/USŁUGOBIORCY

1. Usługobiorcy mają obowiązek wprowadzania prawdziwych danych i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za skutki podania informacji nieprawdziwych lub zatajenia prawdy w profilu lub ogłoszeniu. 

2. W trosce o dobro Użytkowników i Usługobiorców oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności:

     a)podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami lub normami moralnymi;

     b)umieszczanie w Serwisie lub rozpowszechnianie w inny sposób treści pornograficznych, wulgarnych, obraźliwych bądź stanowiących naruszenie Netykiety;

     c)podejmowanie działań, które mogą działać na szkodę Użytkowników, Usługobiorców, Administratora lub innych podmiotów trzecich;

     d)zamieszczania lub przesyłania materiałów, które są przedmiotem ochrony praw majątkowych osób trzecich;

     e)uprawianie bez pisemnej zgody Administratora jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;

     f)zbieranie jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników i Usługobiorców Serwisu;

     g)podejmowanie bez pisemnej zgody Administratora jakichkolwiek działań, które polegają na ingerowaniu lub mogą mieć znamiona ingerowania w techniczne działanie Serwisu do których Użytkownik lub Usługobiorca nie ma dostępu, w szczególności obchodzenie technicznych zabezpieczeń Serwisu (dekompilacja, dezasemblacja lub jakakolwiek inna modyfikacja);

     h)podejmowanie działań, które destabilizują funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników lub Usługobiorców bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;

3. Zabrania się publikowania w Serwisie jakichkolwiek treści w imieniu osób trzecich bez ich wiedzy i zgody.

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika lub Usługobiorcę Usługodawca może zablokować mu dostęp do świadczonych usług i wezwać do usunięcia naruszeń. W razie nieusunięcia naruszeń w wyznaczonym przez Usługodawcę terminie lub powstania podobnych naruszeń w przyszłości, Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług w trybie natychmiastowym, bez ponownego wyznaczania terminu na ich usunięcie.

5. Usługobiorca jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu).

 

 

VII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu, w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy. Korzystanie z Serwisu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.

2. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania z Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków dozwolonego użytku wynikających z obowiązujących przepisów.

3. Użytkownik lub Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do umieszczania w treści materiałów dostarczonych przez Użytkownika lub Usługobiorcę, znaków towarowych, emblematów lub innych oznaczeń należących do Usługodawcy albo podmiotów przez niego wskazanych.

4. Korzystanie przez Użytkownika lub Usługobiorcę z Serwisu i zamieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści stanowi potwierdzenie, iż Użytkownikowi lub Usługobiorcy przysługują prawa do umieszczenia takich materiałów oraz jest uprawniony do udzielenia, wskazanych w Regulaminie licencji, zgód i zezwoleń. W razie braku stosownych praw czy też uprawnień, wszelkie konsekwencje stąd wynikające obciążają Użytkownika lub Usługobiorcę.

5. Przesyłając do Usługodawcy lub umieszczając w Serwisie jakiekolwiek materiały, Użytkownik lub Usługobiorca udziela:

a)Usługodawcy - nieograniczonej terytorialnie i czasowo, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji, z prawem sublicencji na korzystanie z treści umieszczonych przez Użytkownika, powielanie takich treści, ich rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, jego wystawianie bądź publiczne wykonywanie w związku z prowadzeniem działalności przez Usługodawcę, w tym m.in. do promowania i rozpowszechniania Serwisu w części lub całości (wraz z utworami zależnymi) niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania treści. Użytkownik udziela również zgody Usługodawcy na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych opracowanych na podstawie treści przesłanych do Usługodawcy lub umieszczonych w Serwisie.

b)każdemu Użytkownikowi lub Usługobiorcy Serwisu - nieograniczonej terytorialnie i czasowo, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na dostęp do jego materiałów za pośrednictwem Serwisu, na korzystanie z materiałów umieszczonych przez Użytkownika lub Usługobiorcę, powielanie takich materiałów, ich rozpowszechnianie, opracowywanie na podstawie utworów zależnych, a także ich wykonywanie bądź wystawienia w ramach Serwisu. Użytkownik lub usługobiorca udziela również zgody każdemu Użytkownikowi lub Usługobiorcy Serwisu na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych opracowanych na podstawie treści przesłanych do Usługodawcy lub umieszczonych w Serwisie.

6. W razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem wobec Usługodawcy z tytułu umieszczenia przez Użytkownika lub Usługobiorcę jakichkolwiek treści w Serwisie czy też z tytułu udzielenia przez Użytkownika lub Usługobiorcę, zgodnie z postanowieniami regulaminu, licencji, zgód i zezwoleń, a także z tytułu korzystania przez Usługodawcy z udzielonych przez Użytkownika lub Usługobiorcę praw, Użytkownik będzie zobowiązany dopełnić wszelkich czynności aby zadośćuczynić uzasadnionym roszczeniom w tym przedmiocie.

 

 VIII. DANE OSOBOWE

1. Zasady, zakres, sposób, cel przetwarzania danych Użytkowników oraz warunki i zasady poprawiania, weryfikowania i usuwania danych ze zbioru Usługodawcy zostały określone w polityce prywatności opublikowanej na stronach serwisu pod adresem: www.recrute.pl.

2. Zasady działania plików cookies oraz zasady zbierania informacji o Użytkownikach i Usługobiorcach i zasady ich przetwarzania opisane są w Polityce prywatności opublikowanej na stronach serwisu pod adresem: www.recrute.pl.

 

IX. CENNIK ORAZ OPIS USŁUGI SMS PREMIUM

 

Usługi są oferowane za pośrednictwem mechanizmów dostępnych na stronie www.recrute.pl.
Użytkownik ma możliwość dodania ogłoszenia o pracę, za pośrednictwem wysłania SMS. Ogłoszenie dodane za pośrednictwem systemu SMS, widnieje w zakładce OFERTY PRACY przez okres 7 dni, od daty publikacji ogłoszenia.
Aby dodać ogłoszenie należy :
Wysłać SMS na numer 79264, o treści : DP.OGLOSZENIE
Koszt SMSa to 9zł(11,07zł z VAT).
Usługa działa tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów - dostawca usługi SMS dla naszego serwisu współpracuje z operatorami: Orange, Play, Plus, T-Mobile (z wirtualnych Operatorów: Polsat Cyfrowy i Sferia S.A.).

 

Aktywacja :
Aktywacja w kilku krokach :
- Otrzymany w SMSie zwrotnym kod, należy wpisać w oknie formularza.
- Po wpisaniu kodu, ogłoszenie o pracę zostanie opublikowane.
Kody :
Otrzymany kod SMS jest jednorazowy i nie można wykorzystać go ponownie.
Reklamacje :
W przypadku otrzymania błędnego kodu z winy usługodawcy, podwykonawcy lub dostarczyciela usług, zobowiązujemy się do zwrotu poniesionych kosztów, w wysokości nie większej niż 100 % wartości zamówienia. Reklamacja nie zostanie uwzględniona, jeśli wynika z błędu po stronie konsumenta lub z przyczyn niezależnych.

 

Płatności :
Płatność za zamówioną usługę odbywa się za pośrednictwem systemu płatności premium SMS, obsługiwanego przez firmę DialCom24 Sp. z o.o za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl . Płatność za usługi jest regulowana za pośrednictwem operatorów GSM przez obciążenie rachunków Nabywcy usługi.

 

 

X. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA SERWISU

1. Usługodawca względem Użytkowników lub Usługobiorców ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych droga elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie, a w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej. Usługodawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą takie usługi wykonuje, jak również osób, którym wykonanie takich usług powierza.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych wprowadzanych przez Usługobiorców, w tym za prawdziwość danych kontaktowych, informacji o pracownikach lub pracodawcach,

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub Usługobiorcy.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody spowodowanej działaniami lub zaniechaniami Użytkownika lub Usługobiorcę, w szczególności za korzystanie przez niego z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszego Regulaminem.

6. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej treści zamieszczonej w Serwisie naruszającego postanowienia nn. Regulaminu bez uprzedzenia..

7. Administrator Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, Usługobiorców lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Administrator gwarantuje dostępność Serwisu w 80% w stosunku rocznym.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników lub Usługobiorców.

9. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników  lub Usługobiorców Serwisu łamiących niniejszy Regulamin oraz wszelkie regulaminy bądź zasady związane z działalnością Serwisu.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach lub Usługobiorcach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.

 

XI. TREŚCI KOMERCYJNE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania informacji handlowych i treści komercyjnych w Serwisie pochodzących zarówno od Usługodawcy, jak również od jego partnerów.

 

XII. REKLAMACJE

1. Usługobiorca może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamacja może być złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego w Serwisie, przy pomocy poczty elektronicznej na adres: [ reklamacje@recrute.pl ] lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Usługodawcy.

3. Reklamacja powinna zawierać:

     a)imię i nazwisko albo firmę (nazwę) oraz adres zamieszkania bądź siedziby Usługobiorcy, zwanego dalej „Reklamującym”;

     b)określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;

     c)przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

     d)podpis reklamującego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

4. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych o których wyżej mowa, Administrator może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Usługobiorcę do jej uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

5. Administrator może pozostawić reklamację bez rozpoznania lub ją odrzucić, jeżeli:

     a)reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.

     b)reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użsługobiorcę. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.

     c)reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa;

     d)reklamacja zawiera treści obraźliwe, obelżywe i wulgarne, nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;

     e)zostanie złożone po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.

6. O skorzystaniu z powyższego prawa Usługodawca poinformuje niezwłocznie Reklamującego.

7. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia jej złożenia. Z przyczyn obiektywnych Usługodawca zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji, o czym poinformuje niezwłocznie Reklamującego, przy czym przedłużony termin nie przekroczy 14 dni.

8. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca udziela wedle własnego uznania:

     a)pisemnie na adres Reklamującego,

     b)drogą elektroniczną na wskazany przez Reklamującego adres poczty elektronicznej,

     c)telefonicznie.

9. Reklamacje kierowane do Usługodawcy, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Usługodawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

 

XIII. ZMIANA REGULAMINU

1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie w sposób umożliwiający Usługobiorcom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu na zasadach dotychczasowych.

2. Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu jest dostępna dla każdego Usługobiorcy po zalogowaniu do Konta, a także jest przekazywana Usługobiorcy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w procesie rejestracji Konta. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

3. Usługobiorca może odmówić zgody na wprowadzenie nowych lub zmienionych postanowień w terminie 14 dni od dokonania zawiadomienia („Termin wyznaczony dla odmowy”), przy czym zawiadomienie uznaje się za dokonane skutecznie także w przypadku, gdy Usługobiorca nie zapoznał się z informacją o zmianie z powodu braku logowania na Koncie lub innych niezależnych od Usługodawcy przyczyn.

4. Odmowa zgody na wprowadzenie nowych postanowień powinna być złożona Usługodawcy e-mailem, faksem lub pisemnie na adres Usługodawcy. W takim przypadku Konto Usługobiorcy będzie bezzwłocznie usunięte przez Usługodawcę.

5. Jeżeli Usługobiorca:

     a)nie złoży odmowy w Terminie wyznaczonym dla odmowy,

     b)dokonuje logowania oraz korzysta z Serwisu po Terminie wyznaczonym dla odmowy, przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmianę lub dodanie nowych postanowień.

6. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w Załącznikach do nn. Regulaminu.

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikom i Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.

2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w państwie Użytkownika lub Usługobiorcy stanowią inaczej.

4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych sądów powszechnych we Wrocławiu, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Użytkownika lub Usługobiorcy będącego Konsumentem spory takie będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników lub Usługobiorców.

6. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy lub Usługobiorcy mogą kierować na adres biuro@recrute.pl.